Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

FORMÅL OG INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

 Formålet med denne privatlivspolitik er at forklare, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvornår vi gør det, hvorfor og hvor lang tid vi behandler dine personoplysninger samt i hvilket omfang vi videregiver dem til tredjeparter.

Vi anbefaler derfor, at du læser denne privatlivspolitik omhyggeligt igennem.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på [email protected].

DATAANSVARLIG FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

 Restaurant Tiende ApS, CVR-nr. 27696279, Dagmar Petersensgade 62, 10. og 11. etage, Aarhus Ø (herefter ” Tiende & Den Fede Drue”, ”vi” eller ”os”) er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI OM DIG OG HVORFOR

Vi behandler følgende personoplysninger til de formål, der er beskrevet nedenfor:

Reservation og booking

Når du foretager en reservation eller booking i vores restauranter behandler vi dine personoplysninger for at opfylde vores aftale med dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (b) samt efter vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f), hvor vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger til brug for håndtering af opfølgende henvendelser, reservationer eller bookinger, overstiger din interesse i, at oplysningerne ikke behandles.

Vi behandler kun de personoplysninger, som du oplyser os om, herunder:

 • Dit navn
 • Kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og telefonnummer
 • Ordredetaljer, fx valg af værelse, bord, tidspunkt for fremmøde, mm.

Vi behandler dine personoplysninger i en periode på op til 12 måneder, medmindre vi er berettiget til at opbevare dine personoplysninger i en længere periode, fx hvis du undlader at betale din regning og vi dermed har et berettiget krav mod dig.

Har du i forbindelse med din reservation anvendt en af vores samarbejdspartnere i form af Dinnerbooking er disse selvstændigt ansvarlige for deres indsamling og behandling af dine personoplysninger. Dette gælder også for eventuelle udbydere af rabat- eller gavekortordninger, som du har anvendt. Vi opfordrer dig til altid at læse deres respektive privatlivspolitikker.

Regnskabsmateriale

Vi behandler oplysninger omfattet af reglerne i bogføringslovens § 10 om bogføringspligtige regnskabsmateriale i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysninger vedrører, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c).

Deltagelse i events eller konkurrencer

Tilmelder du dig til et event eller deltager i en konkurrence behandler vi dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (a) eller for vores opfyldelse af det tilmeldte event, hvor vi behandler:

 • Dit navn
 • Kontaktoplysninger
 • Relevante oplysninger for det pågældende event eller konkurrence

Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode på op til 3 måneder efter eventet eller konkurrencen er slut med henblik på at kunne dokumentere din deltagelse, medmindre vi er berettiget til at opbevare dine personoplysninger i en længere periode.

Sociale medier (SoMe)

SoMe giver os mulighed for at kommunikere med dig og præsentere vores restauranter for dig. Besøger du vores side på Facebook eller Instagram, behandler den pågældende udbyder en række personoplysninger om dig, som vedkommende deler med os. For flere oplysninger om, hvilke personoplysninger, der indsamles og deles med os, henviser vi til de respektive udbyderes persondatapolitikker.

Vi bruger kun de oplysninger, som vi modtager om dig i forbindelse med din adfærd på vores SoMe-sider til brug for kundekontakt og markedsføring i overensstemmelse med GDPR artikel 6 (1) (f). Vores legitime interesse i at behandle personoplysninger til brug for ovennævnte, overstiger din interesse i at oplysningerne ikke behandles.

Når en SoMe-platform deler oplysninger med os, opstår der et fælles dataansvar i overensstemmelse med GDPR artikel 26. Vi har derfor indgået særskilte aftaler med Facebook, der ejer og udbyder begge platforme. Disse aftaler er tilgængelig her: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Når du ansøger om et job hos os

Når vi behandler din ansøgning eller i forbindelse med eventuelle opfølgende samtaler, kan vi, afhængig af de konkrete omstændigheder, komme ud for at behandle de personoplysninger:

 • der fremgår af dit ansøgningsmateriale eller som du giver os på anden vis
 • som er offentligt tilgængeligt på internettet, fx LinkedIn, Facebook mv.
 • som vi indhenter fra referencer

Vi behandler udelukkende almindelige personoplysninger om dig, medmindre du af egen drift oplyser os om andre kategorier af personoplysninger, som du mener er relevante for os at kende til.

I det omfang vi behandler almindelige personoplysninger om dig, er hjemmelsgrundlaget vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f), hvor vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger til brug for rekrutteringen, overstiger din interesse i, at oplysningerne ikke behandles.

I det omfang vi behandler særlige kategorier af personoplysninger, fx helbredsoplysninger, fordi du på eget initiativ har anført disse oplysninger i dit ansøgningsmateriale, betragter vi din oplysning som dit samtykke til, at vi må behandle oplysningerne under rekrutteringsprocessen, jf. persondataforordningens artikel 9 (2) (a).  

Hvis vi ønsker at indhente referencer om dig i forbindelse med et konkret ansættelsesforløb, underretter vi dig om dette, inden vi tager kontakt til eventuelle oplyste referencer i ansøgningsmaterialet.

Når du kontakter os

Hvis du kontakter os med spørgsmål, reklamationer m.m., behandler vi dine personoplysninger. Vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger for at kunne besvare dine spørgsmål, m.m., overstiger din interesse i at oplysningerne ikke behandles, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f), hvor vi, afhængig af din kontakt til os, behandler:

 • dine kontaktoplysninger
 • oplysninger fra forespørgsler, spørgsmål, m.m.

Vi behandler dine personoplysninger så længe vi har et sagligt formål med behandlingen, fx så længe der er en aktiv korrespondance mellem os, og i en periode på op til 6 måneder efter afslutningen på korrespondance, medmindre vi anser os for berettiget til at opbevare dine personoplysninger i en længere periode.

HVEM VIDEREGIVER VI DINE OPLYSNINGER TIL

Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger, når vi mener det er nødvendigt for os som følge af driften af vores restauranter, eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, der påhviler os som dataansvarlige i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

Alt afhængig af dine aktiviteter kan vi videregive dine personoplysninger til følgende overordnede kategorier af leverandører, samarbejdspartnere og databehandlere, der hjælper os med administration og drift af vores aktiviteter:

 • Koncernforbundne selskaber
 • Drifts- og softwareleverandører samt andre databehandlere
 • Revisor, advokat og bankforbindelser
 • Leverandører og samarbejdspartnere

Listen er ikke udtømmende, hvilket betyder, at vi kan komme ud for at videregive dine personoplysninger til andre.

Vi overfører som udgangspunkt ingen personoplysninger til lande udenfor EU/EØS. Vi anvender dog Microsofts europæiske platform, hvilket kan indebære, at eventuelle ikke-EU baserede samarbejdspartnere hos Microsoft i særlige tilfælde kan tilgå platformen til brug for support- og sikkerhedsmæssige opgaver. En sådan overførelse vil være omfattet et tilstrækkeligt overførselsgrundlag i form af EU Kommissionens standardkontrakt for internationale overførelser, ligesom der, idet omfang det er vurderet nødvendigt, er gennemført supplerende sikkerhedsforanstaltninger.

DINE RETTIGHEDER

Når vi behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder overfor os:

Indsigt: Du har ret til at få indsigt i og kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig.

Berigtigelse: Hvis vi har registreret forkerte oplysninger om dig, har du som udgangspunkt ret til at få sådanne urigtige personoplysninger om dig rettet.

Sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet de personoplysninger, vi behandler om dig.

Begrænsning af behandling: I særlige tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til opbevaring.

Indsigelse: I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Dataportabilitet: I særlige tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Tilbagekaldelse af samtykke: Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde samtykket.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller ønsker at gøre disse rettigheder gældende overfor os, kan du altid kontakte os på [email protected].

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

KLAGEMULIGHEDER

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Vi håber dog, at du altid vil kontakte os først, så vi kan finde en fornuftig løsning.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på www.datatilsynet.dk.

FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER AF VORES PRIVATLIVSPOLITIK

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik, såfremt vi foretager ændringer i vores behandlingsaktiviteter. Ved væsentlige ændringer heraf forsøger vi så vidt muligt at kontakte dig herom, inden ændringerne træder i kraft.

Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken: 24. marts 2023